Mayanne小喇叭|周吉佩當眾強吻太太補數 Bob越洋搵救兵哄老婆開心

Mayanne小喇叭|周吉佩當眾強吻太太補數 Bob越洋搵救兵哄老婆開心

麥美恩(Mayanne)同曾展望(GM)主持嘅《Mayanne小喇叭》將於今個星期日12號晚,播出母親節特別版,呢隻特別邀請三個家庭上節目分享,包括林盛斌(Bob)同Bob嫂黃乙頤(Pearl)及細仔細女、洪天明同老婆周家蔚同兩個仔,以及周吉佩同老婆黃彥恩及一對仔女,分享母親節送咩禮物畀媽媽。

雖然Bob大女二女未有現身,佢哋四姊弟就合力整咗張卡畀媽咪,令Pearl好窩心,完全唔察覺佢哋炮製驚喜。Bob指製作心意卡時佢唔喺香港,但有班救兵幫手完成件事,希望老婆鍾意呢份禮物。三家姐好孝順話平日母親節都會買花畀媽咪、婆婆同嫲嫲,而細佬就賣口乖話會乖乖作為媽媽嘅禮物。

天明就同兩兒子拍攝短片畀家蔚作禮物,不過家蔚反而鍾意洪家相架多啲,喜歡不時睇到美好回憶,仲笑指可能發脾氣時睇到家庭照就會怒火平熄,天明聽完就話呢個係好方法。

而吉吉就被爆經常激嬲老婆扮冇事,當眾被投訴後,吉吉就突然喺鏡頭前強吻老婆,令對方欲拒還迎,兩人流露真摯嘅表情。

 相關推薦

熱門搜尋