StarTalk|力臻新歌由頭跳到尾突顯港人冇時停 未獲學校續約冀再執教鞭

StarTalk|力臻新歌由頭跳到尾突顯港人冇時停 未獲學校續約冀再執教鞭

年輕一代近年傾向同步向各方面同時努力,夢想同實際一樣可以並駕齊俱,每日一小步理想可能會快啲達到。 近日推出新歌《跳跳虎》嘅 力臻 亦係一員,一個身份係歌手,另一個身份就係老師。呢日佢接受 許文軒 《StarTalk》專訪,就分享彈出彈入身處唔同身份嘅感受。

新歌同 Chinky Eyes 合作,由網友發展到齊齊出歌,最重要係踏出嘗試一步,經典笑片幻化做歌曲主題,流行文化其實一樣係做人道理一部份。輕鬆嘅歌曲並唔代表錄音就簡單,力臻就指今次遇到一定困難,最後亦排除萬難將歌曲完成推出。

既係唱作歌手又同時係修讀時裝課程嘅學生,同時身為數學老師嘅一名Slasher,最近不獲學校續約,不過力臻就指要保持專業嘅獨立性,雖然視教學為另一舞台,不過最不捨嘅就係同學生們嘅相處,亦對再覓得新教席保持樂觀心態。

 相關推薦

熱門搜尋