Maggie市集寫揮春賀歲 功整有力似模似樣

時下唔少人都鍾意買現成揮春,貪方便之餘亦周圍都買到,不過過往傳統屋企長輩親手揮豪嘅傳統,就唔應該任由佢消失嘅,呢日我哋就發現一位好面熟嘅年青人親手寫非常功整嘅賀年揮春,仲可以Custom內容,正式係將新潮傳統完美融合呀。

Maggie趙頌宜除咗唱歌唔錯之外,今年佢就首集喺市集寫揮春同賣以自己狗狗為主題設計嘅手作產品,Maggie就話今次係家姐出嘅主意,自4歲已經學書法嘅佢,又話媽咪自細嘅訓練令自己今次夠膽獻吓醜咁話。

而《聲夢2》嘅一眾成員,已經計劃好新年嘅節目,仲話會分別去唔同成員屋企熱鬧拜年,而新一年佢就希望更多機會唱歌為大家表演,Maggie仲話係由細佬伴奏去Cover唔同歌曲呀。

 相關推薦

聲夢2學員精選

聲夢2學員精選

娛樂2022-06-24 18:35