Gigi與廣西歌手合作重唱鄧麗君名曲 華麗舞衣上陣走勻香港各區

Gigi與廣西歌手合作重唱鄧麗君名曲 華麗舞衣上陣走勻香港各區

Gigi炎明熹 呢日同 廣西歌手 黃楚權 一齊喺西九文化區Jam歌拍MV,仲邀請咗幾十位Gi炎粉一齊拍攝先睹為快。雖然當日一度落起毛毛雨,不過就完全冇阻礙拍攝,仲因為Gigi獻唱《漫步人生路》而顯得更加應景。

Gigi話今次雖然唔係第一次唱鄧麗君呢首名曲,不過就每一次唱都覺得難度十足,仲話唔算太滿意自己嘅表現,希望以後可以再盡善盡美咁話。呢次MV除咗西九文化區之外,仲有到香港唔同地方拍攝,而歌曲亦加入唔少廣西民族文化元素。

呢日拍攝時Gigi就以一套非常華麗嘅歌衫閃閃上陣,甚少咁隆重打扮嘅佢,就話動作姿態都會相應溫婉返一啲喇。

 相關推薦

熱門搜尋