StarTalk|李佳錄歌前正視咬字問題 羅啟豪盼與王菀之合作

StarTalk|李佳錄歌前正視咬字問題 羅啟豪盼與王菀之合作

許文軒 主持嘅 《StarTalk》請嚟 羅啟豪 同埋 李佳 擔任嘉賓,佢哋上年參加《中年好聲音》後,等咗一年終於分別推出自己人生第一隻個人作品,佳佳推出新歌《心竅》,獲外籍老公大力支持,除咗周圍向身邊朋友分享之外,佢仲已經學識唱副歌部分添。佳佳平時講廣東話發音雖然唔多準,但係講到唱廣東歌,佳佳咬字就相當準確,事關佢話自己錄音前,都會花好多時間糾正咬字問題架。

至於Ramon嘅新歌《相信 相信》,製作班底相當強勁,由倫永亮作曲、周耀輝填詞。啟豪話由細到大聽歌都好留意作曲人,倫永亮一直喺佢好欣賞同尊敬嘅前輩,所以佢一直好希望有機會同Anthony合作,於是就放膽喺社交平台私訊佢,估唔到Anthony竟然一口答應,仲比咗唔少鼓勵佢,收到Anthony嘅Demo時,啟豪除咗覺得難以置信之外,更用「正爆」嚟形容。

而周耀輝亦係啟豪一直好欣賞嘅填詞人,啟豪話佢話咗比對方聽自己嘅故事,提到自己係一個好內歛嘅人,覺得自己困喺黑洞裡,而且覺得自己好無用,但自從參加咗《中年好聲音》後,就成個人脫胎換骨,所以啟豪話想藉住首歌鼓勵同自己有類似經歷嘅朋友。

至於將來啟豪就話好想有機會同王菀之合作,而佳佳就話好想推出爵士樂作品。

 相關推薦

熱門搜尋